Yfirlit frétta

Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst September Október Nóvember Desember

Kynning á framlengingu á kjarasamningi við Reykjavíkurborg.

Skrifað var undir framlenginu á kjarasamning við Reykjavíkurborg 10. desember 2015, Upplýsingar hafa verið sendar félagsmönnum starfandi hjá Reykjavíkurborg. Samningurinn verður kynntur þriðjudaginn 15. desember klukkan 14:00 í húsnæði félagsins að Borgartúni 6, 3.hæð.
Lesa meira

Vistun barna á Kópavogshæli

Vistheimilanefnd óskar vinsamlegast eftir því að þeir sem vistaðir voru sem börn á Kópavogshæli, eða aðstandendur þeirra, og hafa áhuga á því að veita nefndinni viðtal og upplýsa hana um vistunina, hafi samband við nefndina fyrir 1. febrúar 2016 í síma 545 8461 eða á netfangið vistheimilanefnd@for.is Jafnframt óskar vistheimilanefnd vinsamlegast eftir því að þeir sem störfuðu á Kópavogshæli á umræddu tímabili, og búa yfir upplýsingum sem varpað geta ljósi á þau atriði sem nefndinni ber að kanna, hafi samband með sama hætti. Samkvæmt erindisbréfi forsætisráðherra frá 4. júlí 2012, á grundvelli laga nr. 26/2007, um skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðar¬heimila fyrir börn (vistheimilanefnd), ber nefndinni að kanna hver hafi verið tildrög þess að börn voru vistuð á Kópavogshæli, hvernig opinberu eftirliti hafi verið háttað með starfsemi stofnunarinnar og hvort börn sem þar voru vistuð hafi sætt illri meðferð eða ofbeldi á meðan á dvöl þeirra stóð. Könnun vistheimilanefndar tekur til einstaklinga sem vistaðir voru á Kópavogshæli fyrir 18 ára aldur á árunum 1952-1993.
Lesa meira

Lokasamkomulag um fjárhagsramma þjónustu sveitarfélaga við fatlað fólk

Ríki og sveitarfélög undirrituðu í dag lokasamkomulag um fjárhagsramma þjónustu sveitarfélaga við fatlað fólk. Nánari upplýsingar um samkomulagið er hægt að nálgast á vef velferðarráðuneytisins. ps://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/35396 Lesa meira
Lesa meira

Skrifað undir kjarasamning við Reykjavíkurborg

Skrifað var undir nýjan kjarasamning við Reykjavíkurborg í dag 10. desember Gildistími samningsins er frá 1. september 2015 til 31. mars 2019
Lesa meira

Kynning á rannsókn um nýja framtíðarsýn og starfsþróun þroskaþjálfa í alþjóðlegu ljósi.

Fagráð boðar til fræðslu 2. desember 2015, frá kl 15:00 – 17:00 í húsnæði félagsins að Borgartúni 6, 3. hæð. Kristín Lilliendahl aðjúnkt og Vilborg Jóhannsdóttir lektor munu í tveimur erindum gefa innsýn í langtímarannsókn sem þær eru að vinna að og beinir sjónum að menntun og störfum þroskaþjálfa í alþjóðlegu ljósi. Í fyrra erindinu Ný framtíðarsýn fagstéttar þroskaþjálfa í fjórum löndum Evrópu mun Kristín varpa ljósi á framtíðarsýn og helstu áskoranir fagstéttar þroskaþjálfa hér á landi og í þremur öðrum löndum Evrópu, þ.e. Í Danmörku, Noregi og Spáni. Horft er sérstaklega frá sjónarhóli fagfélaga. Í seinna erindinu Starfsþróun fagstéttar þroskaþjálfa í ljósi nýrra áskorana beinir Vilborg sjónum að starfsþróun íslenskra þroskaþjálfa með áherslu á þær áskoranir sem mæta henni þegar hún færir sig til á breiðum starfsvettvangi. Bæði erindin byggja á niðurstöðum úr þeim hluta langtímarannsóknarinnar er skoðar stöðu og þróun starfa íslenskra þroskaþjálfa á grundvelli þróunar sambærilegrar fagstéttar í Evrópu.
Lesa meira

Morgunverðarfundur ÞÍ

Þann 20. nóvember verður Arne Friðrik Karlsson, þroskaþjálfi, með fyrirlestur fyrir fag- og stéttarfélaga Þí. Þar verða kynntar grunnstoðir hugmyndafræðinnar um Þjónandi leiðsögn, uppruna hennar og sögu á Íslandi. Þjónandi leiðsögn byggir á einstaklingsmiðaðri nálgun þar sem samskipti á milli starfsfólks og notenda eru þungamiðjan. Mannleg gildi, vinátta, umhyggja, tengsl og hvatning eru grundvallaratriði í öllum samskiptum. Lögð er áhersla á að nálgast einstaklinginn með alúð, vináttu og umhyggju og hvetja hann til að setja sér markmið og veita aðstoð við að ná þeim.
Lesa meira

Niðurstaða Félagsdóms ljós

Þroskaþjálfafélag Íslands stefndi Reykjavíkurborg fyrir Félagsdóm til að fá viðurkennt að skrá yfir þau störf hjá Reykjavíkurborg sem eru undanþegin verkfallsheimild og birt var í B-deild stjórnartíðinda með auglýsingu nr. 80, þann 30. janúar 2015, taki ekki til félagsmanna stefnanda sem starfa á Áfangastaðnum Hátúni, Sambýlinu Bröndukvísl, Sambýlinu Hólmasundi, Sambýlinu Sólheimum og Sambýlinu Vesturbrún.
Lesa meira

Undirritaður kjarasamningur við Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu

Skrifað var undir samkomulag um breytingar og framlengingu á kjarasamningi milli Þroskaþjálfafélags Íslands (og fleiri aðildarfélaga BHM) og SFV sl. föstudag, þann 23. október.
Lesa meira

Viljayfirlýsing við Menntavísindasvið Háskóla Íslands

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Þroskaþjálfafélag Íslands hafa undirritað viljayfirlýsingu um faglegt samstarf. Í viljayfirlýsingunni er kveðið á um að báðir aðilar komi á sameiginlegum vettvangi til faglegrar umræðu um störf, starfsvettvang og menntun þroskaþjálfa. Samstarfið skal sérstaklega tiltaka símenntun og framhaldsmenntun fagstéttarinnar. Á þeim vettvangi verði m.a. rætt um hugmyndafræði og aðferðir, inntak, þróun og gæði þjónustu þroskaþjálfa við fatlað fólk og tengsl við nám í þroskaþjálfafræðum og starfsþróun þroskaþjálfa. Fyrirhugað er að funda að lágmarki einu sinni á ári en þess á milli skal samstarfi vera háttað eins og tilefni eru til.
Lesa meira

Ríkið sýknað af kröfu Ljósmæðrafélags Íslands

Félagsdómur sýknaði íslenska ríkið í máli sem Ljósmæðrafélag Íslands höfðaði vegna vangoldinna launa ljósmóður vegna vinnu í verkfalli. Tveir dómarar skiluðu séráliti þar sem fallist var á kröfu félagsins.
Lesa meira