Atvinnuauglýsingar

Deildarstjóri á heimili fatlaðs fólks, staðsett í Breiðholti.

Þjónustumiðstöð Breiðholts óskar eftir því að ráða deildarstjóra á heimili fatlaðs fólks í Breiðholti. Um er að ræða 100 % stöðu í vaktavinnu. Helstu verkefni og ábyrgð Fagleg ábyrgð á þjónustu til íbúa og hefur yfirsýn um stuðningsþarfir þeirra. Samstarf við íbúa, aðstandendur og aðra þjónustuaðila. Gerir einstaklingsáætlanir í samráði við íbúa og forstöðumann. Styður íbúa og aðstoðar við athafnir daglegs lífs, heimilishald og dagleg störf. Leiðsögn og ráðgjöf til þjónustunotenda og starfsmanna. Vinna að valdeflingu íbúa í samræmi við Sáttmála sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
Lesa meira

Ráðgjafi í snemmtækri íhlutun - Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

Þroskaþjálfi óskast til starfa á yngri barna svið á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Starfssvið • Þroskaþjálfun smábarna með þroskafrávik. • Ráðgjöf og eftirfylgd til fjölskyldna og fagfólks vegna ungra barna með þroskafrávik. • Vinna í þverfaglegu teymi. • Þátttaka í fræðslu og rannsóknarstarfi.
Lesa meira

Forstöðumaður afleysingastarf - Erluás

Forstöðumaður óskast í afleysingarstarf á heimili fatlaðs fólks Leitað er að metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi í tímabundið starf forstöðumanns á heimili fatlaðs fólks í Erluás í Hafnarfirði. Um er að ræða 100% starf. Áhersla er lögð á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu umhverfi heimilisins. Einstaklingsmiðuð aðstoð með áherslu á valdeflingu og sjálfstætt líf.
Lesa meira

Sérkennsla/atferlisþjálfun -Dalskóli

Þroskaþjálfi, leikskólasérkennari eða starfsmaður með sambærilega menntun óskast til starfa við atferlisþjálfun í Dalskóla-leikskólahluta. Um er að ræða starf á næst yngstu deild. Um er að ræða 70-100 % stöðu sem er laus nú þegar, eða eftir samkomulagi.
Lesa meira

Búsetuþjónusta fatlaðs fólks á Akranesi auglýsir laust til umsóknar starf fagaðila til að sinna fjölbreyttum verkefnum.

Búsetuþjónusta fatlaðs fólks á Akranesi auglýsir laust til umsóknar starf fagaðila til að sinna fjölbreyttum verkefnum. Búsetuþjónustan sér um að veita fötluðu fólki með langvarandi stuðningsþarfir aðstoð og stuðning fólks til sjálfstæðs heimilishalds og félagslegrar þátttöku í samfélaginu.
Lesa meira

Sólheimar ses. óska eftir að ráða þroskaþjálfa eða iðjuþjálfa á atvinnu- og virknisviði Sólheima

Í boði er: 100% starf í dagvinnu. Um er að ræða spennandi og lærdómsríkt starf sem er í þróun við fjölbreytt verkefni í skemmtilegu umhverfi.
Lesa meira

Laus stað yfirþroskaþjálfa í Hæfingarstöðinni að Bæjarhrauni.

Þar fer fram skipulögð vinna í grunn- og skynörvun annarsvegar og hinsvegar þjálfun í notkun óhefðbundinna tjáskipta ásamt almennri þjónustu við fólk með langvarandi stuðningsþarfir.
Lesa meira

Sveitarfélagið Árborg auglýsir stöðu deildarstjóra á heimili fyrir börn

Sveitarfélagið Árborg leitar eftir öflugum, sjálfstæðum og jákvæðum starfsmanni til að gegna stöðu deildarstjóra í nýju þjónustuúrræði fyrir börn og taka þátt í að móta starfið. Gert er ráð fyrir að deildarstjóri taki vaktir sem hluta af stöðugildi hans. Helstu markmið þjónustunnar er að veita fjölskyldumiðaða þjónustu sem mætir þörfum barna og fjölskyldna fyrir sértæka þjónustu. Auka lífsgæði barnanna, þátttöku þeirra í samfélaginu og bæta líðan þeirra. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og Barnasáttmálinn eru grunnstoðir starfseminnar.
Lesa meira

Þroskaþjálfi óskast til sérkennslustarfa í leikskólanum Hraunborg.

Hraunborg er þriggja deilda leikskóli í Hraunbergi 10 í Reykjavík. Í leikskólanum er lögð áhersla á læsi í víðum skilningi og hreyfingu. Starfað er í anda heiltækrar skólastefnu með fjölbreyttum starfsháttum og viðfangsefnum til að koma til móts við þarfir ólíkra einstaklinga. Einkunnarorð Hraunborgar og leiðarljós í starfi eru: Leikur, læsi og lífsgleði. Starfið er laust. Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.
Lesa meira